Hiện nay có tất cả 05 trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng, được quy định tại Quyết định ố 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trưng ương.

Đang xem: Bản tường trình chuyển sinh hoạt đảng chậm

Việc tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng là tình huống không thể tránh khỏi trên thực tế. Khi tiến hành chuyên sinh hoạt Đảng có rất nhiều điểm cần lưu ý trong đó đặc biệt phải quan tâm tới vấn đề thời gian chuyển sinh hoạt Đảng.

Trong bài viết hôm nay, chúng sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới nội dung: Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm.

Quy định của pháp luật liên quan đến chuyển sinh hoạt Đảng

Hiện nay có tất cả 05 trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng, được quy định tại Quyết định ố 29-QD/TW về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trưng ương, cụ thể:

Thứ nhất: Chuyển dịch hoạt đảng tạm thời

– Trường hợp Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 03 tháng đến 02 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt Đảng chính thức đến Đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

– Quy định nêu rõ, đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời không tính vào Đảng số của Đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào Đảng số của Đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt Đảng tạm thời. Cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp ủy viên nơi sinh hoạt chính thức.

– Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo Đảng viên trong cho bộ thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên giao.

Thứ hai: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

– Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

– Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh và tương đưỡng thì cấp ủy huyện và tương đương có Đảng viên chuyển đi, có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy và tương đương khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức thì ban tổ chức chính thức tỉnh ủy và tương đương làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng.

– Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng. Nếu quá thời hạn trên Đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thứ ba: Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài

– Đảng viên dự bị hoạt động đơn lẻ ở nước ngoài, khi hết thời hạn dụ bị phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách Đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hạt đơn lẻ, cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của Đảng viên để xét công nhận Đảng viên chính thức.

– Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ và nhiệm vụ của Đảng viên ở nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ tư: Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, giải thể

Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định kỷ luật giải tán hoặc giải thể một chi bộ, đảng bộ thì trong thời hạn 30 ngày làm việc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt động Đảng cho Đảng viên.

Xem thêm:

Thứ năm: Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chi tách, sáp nhập chi bộ, đảng bộ

Khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao, thành lập mới, chí tách hay sáp nhập một chi bộ, đảng bộ từ đảng bộ này sang đảng bộ khác trong hoặc ngoài đảng bộ tỉnh và tương đương thì cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho đảng viên; cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đến có trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận tổ chức và sinh hoạt Đảng cho đảng viên.

*

Xử lý khi chuyển sinh hoạt Đảng chậm?

Căn cứ theo quy định tại Điểm 4 – Mục II – Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW, hướng dẫn cụ thể về giới thiệu sinh hoạt Đảng, cụ thể:

“ Thủ tục xóa tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng:

Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt Đảng, cần liên hẹ, thông báo để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Nếu quá 03 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt Đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng thì làm văn bản cáo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng quá 03 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xóa tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt Đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xóa tên đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng ciên chuyển đi biết.”

Do đó, nếu chuyển sinh hoạt Đảng chậm mà không tường trình được lý do chính đáng thì bạn có thể bị xóa tên Đảng viên.

Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm

Quý vị có thể tham khảo Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm ………..

 BẢN TƯỜNG TRÌNH

CHẬM CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………….. Giới tính: …………………………..

Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân số: ……………………………………………

Cấp ngày: ………………………………………… Nơi cấp: ………………………………………….

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

Là Đảng viên dự bị từ ngày …./…/… và kết thúc vào ngày …../…../……

Nay tôi xin trình bày về nguyên nhân chuyển sinh hoạt Đảng chậm cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong ……………………………. có thể xem xét tạo điều kiện và có thể hỗ trợ tôi, cho tôi được tiếp tục được sinh hoạt Đảng ở đơn vị mới.

Xem thêm:

Tôi xin cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Như vậy, Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm, đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu bật những nội dung liên quan tới quy định của pháp luật hiện hành về chuyển sinh hoạt Đảng chậm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *