Bộ đề thi môn ngoại ngữ THPT quốc gia 2021 có 7 môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức, Hàn tất cả đáp án cụ thể kèm theo, giúp những em đối chiếu với hiệu quả bài thi của bản thân mình thuận luôn tiện hơn.

Bạn đang xem: Đáp án môn tiếng anh


Đáp án môn giờ đồng hồ Anh THPT non sông 2021 của cục GD&ĐT

Đáp án môn ngoại ngữ khác THPT quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT


Đáp án đề thi môn tiếng Anh THPT đất nước 2021

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.D33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.D18.D19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 403

1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 404

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13. C14.B15.D16. D17.A18.B19. C20. B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31. A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 405

1. D2. C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11. D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 406

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27. C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 407

1.A2. C3.D4.A5.C6.D7.A8.B9.A10.C
11. B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.D33.D34.B35.C36.D37.A38.A39.D40.A
41B42.D43.A44.D45.C46.D47.A48.A49.C50.C

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14.A15. A16. D17.B18.B19.A20.A
21.D22.D23.A24.A25.B26.A27.D28.D29.D30.B
31.D32.B33.B34.A35.D36. D37.B38.B39.B40.A
41B42.D43.A44.A45.B46.A47. D48.C49.A50.A

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 410

1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.D27.B28.A29.A30.D
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.B40.A
41C42.D43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 411

1. B2.A3. C4.D5.B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12.A13. C14. D15. C16. B17.C18. C19. D20. C
21.C22.C23.24.D25. B26. D27. B28. C29. D30. B
31.D32.B33.A34.B35.B36.A37.B38.B39.A40.C
41D42.B43.A44.A45. A46. C47. C48. A49. C50. D

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 412

1.D2.A3.B4B.

Xem thêm: Làm Gì Khi Bị Rối Loạn Tiêu Hóa, Các Triệu Chứng Rối Loạn Tiêu Hóa Điển Hình

5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.B40.B
41B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 413

1.D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20.A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 414

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.A20. C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41 C42.D43.B44.B45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 415

1. A2.D3.D4. B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20.D
21. C22. C23. D24.B25.B26. D27.D28. D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 416

1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.B37.B38.C39.C40.B
41D42.D43.D44.B45D46.C47.B48.D49.C50.C

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.D19.D20.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 418

1.B2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.C9.C10.A
11.D12.D13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 419

1.D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10D.
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29. A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50. B

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 421

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A30. D
31. C32. C33. A34. A35. A36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. A43. C44. A45. B46. B47. A48. C49. A50. B

Đáp án môn giờ Anh - Mã đề 422

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn tiếng Anh - Mã đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.c15.B16.D17.D18.C19.B20.D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50. C

Đáp án môn giờ đồng hồ Anh - Mã đề 424

1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.D20.A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41C42.C43.D44.C45.D46.B47.D48.B49.C50.B

Đề thi THPT đất nước năm 2021 môn giờ đồng hồ Anh